Schengen acquis. Европейският съюз като зона за свобода, сигурност и правосъдие. - Бюлетин "Полиция", 2010 (27), с. 23-38. Print ISSN 1312-6679.


Чернева, Бойка (2010) Schengen acquis. Европейският съюз като зона за свобода, сигурност и правосъдие. - Бюлетин "Полиция", 2010 (27), с. 23-38. Print ISSN 1312-6679. София


 Статията разглежда отношенията между правото на Европейския съюз и шенгенското законодателство. В основата на изложението е институционалното разбирана за ЕС като зона за свобода, сигурност и правосъдие. Обсъждат се отделни права на гражданите на ЕС, като се поставя акцент върху правото на свободно придвижване в Шенгенското пространство.
  Статия
 шенгенско пространство, права на гражданите на ЕС, право на ЕС


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22046
 Бойка Чернева

1. Тодорова, Силвия. Интеграция на България в шенгенското пространство. - Международен диалог „Изток-Запад” (Право и политикологија), 2015, 6 (3), с. 127. Print ISSN 1857-9299, online ISSN 1857-9302.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/