Принципът на недискриминация в правото на Европейския съюз и българското законодателство. Сб. от Научна конференция "10 години България в ЕС – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството", София, 10 ноември 2017 г. Ред. К. Е. Михайлова, Н. Арабаджийски, Д. Топчийска, Г. Симеонова. София: Издателски комплекс на НБУ, 2018, с.111-118, ISBN: 978-619-233-025-5.


Чернева, Бойка (2018) Принципът на недискриминация в правото на Европейския съюз и българското законодателство. Сб. от Научна конференция "10 години България в ЕС – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателството", София, 10 ноември 2017 г. Ред. К. Е. Михайлова, Н. Арабаджийски, Д. Топчийска, Г. Симеонова. София: Издателски комплекс на НБУ, 2018, с.111-118, ISBN: 978-619-233-025-5. София


 В правовата държава принципът за равнопоставеност пред закона е конституционно установен. Негов функционален израз е защитата от дискриминация, в резултат на което в юридическата литература все по-често се разглежда принципът за равенство и недискриминация. Българското антидискриминационно законодателство отчита особеностите на националната правна система, но определящо значение за неговото развитие има правото на Европейския съюз. Публикацията изследва влиянието на правото на ЕС върху развитието на българското антидискриминационно законодателство.
  Доклад
 защита от дискриминация, право на Европейския съюз


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22018
 Бойка Чернева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/