За авторството на иконата Св. Марина с житие н галерията на икони – Охрид.


Попова, Елена (1998) За авторството на иконата Св. Марина с житие н галерията на икони – Охрид. Проблеми на изкуството, 3, С, 1998, 33-39


 
  Статия
 
 Издадено
  22017
 Елена Попова

4. Серафимова, Анета, Jелона. Спахиу. Нова власт – друга вера: исламски влиjаниjа во поствизантиското сликарство во османска Македониjа. (Прилог кон проучувањата на уметноста на Балканот од ХV до ХVIII век). – В: СБОРНИК в чест на 80-годишнината на професор протопрезвитер д-р Николай Шиваров, ПБФ на ВТУ, В. Търново, 2014, с. 304, бел. 40

3. Чокревска – Филип, Я. Книжна икона на Св. Марина со Житие. – Зборник: Средновековна уметност, 5, Скопjе 2006: с. 159, бел. 7, с. 162, бел. 25, с. 165, бел. 37, с. 166, бел. 40, 41.

2. Поповска-Коробар В. Иконописот во Охрид во ХVІІІ век. “Култура”, Скопjе, 2005: с. 25, бел. 18, 19, с. 48, бел. 33, с. 50, бел. 36, с. 87, бел. 2, 3, 4, с. 136, бел. 110, с. 141-142, бел. 1, с. 160, бел. 65, с. 190

1. Поповска-Коробар В. Икони од Музеjот на Македониjа. Скопjе, 2004:с. 347

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/