Гълъбова, Дарина Ненчева. Математическа подготовка на децата за училище. В.Търново: Слово, 2000, В.Търново: Слово. 128 с. ISBN 954 439-643-8. / COBISS.BG-ID -1036058852


Гълъбова, Даринка (2000) Гълъбова, Дарина Ненчева. Математическа подготовка на децата за училище. В.Търново: Слово, 2000, В.Търново: Слово. 128 с. ISBN 954 439-643-8. / COBISS.BG-ID -1036058852 В.Търново: Слово


 Математическата подготовка на децата за училище – основен проблем на предучилищната педагогика и частната дидактика на математиката. Книгата представя нови идеи, описани в дисертационния труд на автора (Тема: "Система за математическа подготовка, ориентирана към умственото развитие на децата"). Разкрита е същността на подготовката на децата за училище, разгледани са основни аспекти на процеса на учене чрез игра, структурата и съдържанието на математическата подготовка за училище. Дава се нова класификация на дидактичните игри по математика, основана на познавателните действия, които се стимулират чрез играта. Предлага се табличен модел с планиране на темите през годината (тематичен годишен план)) като модели за тематично планиране на математическото съдържание за съответните групи в детската градина. Предложени са конкретни методически указания за организиране на дидактични игри и разнообразни дидактични материали за всяко математическо занятие.
  Монография
  математика, детска градина, методика на обучението


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Математика

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  2201
 Даринка Гълъбова

1. Йорданка Д.Илиева, Наталия Хр.Тончева, Русанка Г.Петрова. Върху някои аспекти от предматематическата подготовка на децата. В: Сборник Научни трудове от Национална конференция с международно участие "40 години Шуменски универститет 1971-2011". Шумен: Университетско издателство " Епископ Константин Преславски", 306 с. ISBN: 978-954-577-603-8. цит. на с.219

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/