“ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1453 / ГРЪЦКИ ЗОГРАФИ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1453”.


Попова, Елена (2008) “ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1453 / ГРЪЦКИ ЗОГРАФИ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1453”. Институт за изкуствознание, БАН, 2008. ISBN 978 954 8594 12 7


 
  Книга
 
 Издадено
  22003
 Елена Попова

23. Александър Куюмджиев. Икони на Макарий от Галатиста в България. – Проблеми на изкуството 1, 2020, с. 34 бел. 9, с. 37 бел. 45, с. 42

22. Гергова, Иванка. Образите на св. Трифон в православното изкуство по българските земи. Функционална характеристика. – Проблеми на изкуството, 1, 2019, с. 34 бел. 31, с. 37 бел. 47

4. Moutafov, Emmanuel. Saints Athanasios and Nikolaos / Shën Athanasi dhe Nikolla. – FLORA IN ARTS AND ARTEFACTS OF THE KORÇA REGION (Twelfth Century B.C. to Twentieth Century A.D.) / BIMËSIA NË ARTE DHE ARTEFAKTE TË RAJONIT TË KORÇËS (Shek. XII para Kr. – Shek. XX p.Kr.). Tirana, 2018, p. 356

5. Генова, Елена. Църква „Успение Богородично”, Рилски манастир. – Корпус на стенописите от първата половина на 19 в. в България. – София: „Марин Дринов”, 2018, с. 222 бел. 4; с. 235 бел. 29

6. Гергова, Иванка. Църква „Св. Никола”, с. Райово. – Корпус на стенописите от първата половина на 19 в. в България. – София: „Марин Дринов”, 2018, с. 364 бел.2; с. 365

7. Дюлгерова, Катерина. Храмовете, посветени на свети Николай в селата Горна и Долна Вереница.София, «Веда Словена», 2018, с. 210

8. Захариев, Симеон. Иконостасът в храм „Св. пророк Илия” в Свищов. Дисертация. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2018, с. 17, бел. 66, 67, 68, с.65, бел. 223, с. 118

9. Клисаров, Николай. Църква „Успение Богородично”, с. Широка лъка. – Корпус на стенописите от първата половина на 19 в. в България. – София: „Марин Дринов”, 2018, с. 313 бел. 14

10. Куюмджиев, Александър. Икони на Никифор от Карпениси в България, приписвани на Христо Димитров. Предварителни бележки. – В: Проблеми на изкуството, бр. 2, 2018, с. 21, бел. 1

11. Куюмджиев, Александър. Пролог. – Корпус на стенописите от първата половина на 19 в. в България. – София: „Марин Дринов”, 2018, с. 10 бел. 6,

12. Куюмджиев, Александър. Църква „Св. Архангели”, Бачковски манастир. – Корпус на стенописите от първата половина на 19 в. в България. – София: „Марин Дринов”, 2018, с. 513, бел. 76, 77; с. 514

13. Куюмджиев, Александър. Църква „Св. Никола”, гр. Елена. – Корпус на стенописите от първата половина на 19 в. в България. – София: „Марин Дринов”, 2018, с. 120 бел. 71; с. 122

14. Куюмджиева, Маргарита. „Рукою грешнаго изуграфа...”. Още веднъж за живописците в късносредновековната и предмодерната епоха. – Проблеми на изкуството, 1, 2018, с. 3 бел. 13.

15. Москова Светла, Мина Христемова. Църква „Св. Богородица-Благовещение” с параклис-аязмо „Св. Йоан Кръстител”, Асеновград. – Корпус на стенописите от първата половина на 19 в. в България. – София: „Марин Дринов”, 2018, с.388 бел. 30, 33; с. 389 бел. 34; с. 390

16. Мутафов, Емануел. Църква „Св. Богородица Петричка”, Бачковски манастир. – Корпус на стенописите от първата половина на 19 в. в България. – София: „Марин Дринов”, 2018, с. 833 бел. 72; с. 834 бел. 73; с. 857

17. Мутафов, Емануел. Църква „Св. Никола”, Бачковски манастир. – Корпус на стенописите от първата половина на 19 в. в България. – София: „Марин Дринов”, 2018, с. 453 бел. 40; с. 454

18. Стойкова, Мариела. Църква „Св. св. Константин и Елена”, с. Долно Луково. – Корпус на стенописите от първата половина на 19 в. в България. – София: „Марин Дринов”, 2018, с. 98 бл. 36; с. 99 бел. 42

19. Христемова Мина, Светла Москова. Църква „Св. Петка”, манастир „Св. Петка Мулдавска”. – Корпус на стенописите от първата половина на 19 в. в България. – София: „Марин Дринов”, 2018, с. 432, бел. 59, 60; с. 434

20. Христемова, Мина, Светла Москова. Църква „Св. Георги Метошки”. – Корпус на стенописите от първата половина на 19 в. в България. – София: „Марин Дринов”, 2018, с. 83 бел. 53, 54; с.84 бел. 58.

21. Христемова, Мина, Светла Москова. Църква „Св. св. Кирик и Юлита и св. Параскева”, Горноводенски манастир „Св. св. Кирик и Юлита”. – Корпус на стенописите от първата половина на 19 в. в България. – София: „Марин Дринов”, 2018, с. 712 бел. 86; с. 713 бел. 91; с. 715

3. Трифонова, Александра Ф. Надписи от горноводенския манастир „ Св. св. Кирик и Юлита” край Асеновград. Предварителни бележки. – Проблеми на изкуството, 2, 2015, с. 57, бел. 50

2. Кунева, Цвета. Две житийни икони на св. Георги от Църковния музей в София. – Проблеми на изкуството, 3, 2014, с. 31, бел. 31; с. 31, бел. 37

1. Димитров, Владимир. Зографската фамилия Минови и тяхното стенописно наследство. НБУ, С., 2012, с. 28, бел. 61

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/