Споразумението по член 20 на Административнопроцесуалния кодекс.


Сивков, Цветан (2006) Споразумението по член 20 на Административнопроцесуалния кодекс. София: Сиела, 2006, 86 с. ISBN 978-954-649-989-9, COBISS.BG-ID 1227437796


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21994
 Цветан Сивков

3. Николов, Николай. Научно-практически коментар на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. София: Изток-Запад, 2017, 384 с. ISBN 978-619-01-0109-3, COBISS.BG-ID 1284603364, на с. 49, 98

2. Чернева, Галина. Публично-частните партньорства – административноправни аспекти. София: Дружество Европейско право, 2015, 236 с. ISBN 978-954-91117-2-9, на с. 51

1. Зиновиева, Дарина. Дискусионни тези в административното право и процес. София: Сиела, 2009, 350 с. ISBN 978-954-28-0529-8, на с. 15

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/