Военното лидерство в постмодерния свят. Шансове за участие на жени в решаването на военни конфликти. Проблеми на националната и международна сигурност. Том 1. Сб. от международна научна конференция "Академичен форум по проблемите на сигурността", Велико Търново, ноември 2009. Ред.В.Бузов.


Марковска, Ангелина (2009) Военното лидерство в постмодерния свят. Шансове за участие на жени в решаването на военни конфликти. Проблеми на националната и международна сигурност. Том 1. Сб. от международна научна конференция "Академичен форум по проблемите на сигурността", Велико Търново, ноември 2009. Ред.В.Бузов. Велико Търново: ИВИС, 2009, с. 154-167. ISBN 978-954-8387-62-0, COBISS.BG-ID1234607076


  Conflict prevention, crisis resolution and peacekeeping are not isolated processes. Viewed in a socio-political context they influence military professionalism and leadership. Over the last fifteen – twenty years, military theory and practice have faced newchallenges related to the adjustment and conceptualiation of military leadership in the postmodern world. !ence, the thesis of the present work, in "rief, is to prove that women can"e efficient leading mediators in resolving transcending military conflicts, especially at the stage of peace negotiations.
  Статия
 gender, women leadership. transcending, peace keeping, military conflicts


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  21991
 Ангелина Марковска

1. Узунов, Ф. "Лидерство по време на война." В: Сб. Сб."История на психологията по време на Втората световна война: методология и практика", Изд. ИВИС, В.Търново, 2019.

2. Узунов, Ф. (2019). Спиридон Казанджиев и българският принос към военната психология. В: Сборник от Научна конференция "30 години Технически колеж Ловеч - Tech Co-Lovech-2019", том 2, УИ “Васил Априлов” – Габрово, стр.94-99, ISSN: 2535-079X; цит.на стр.97

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/