Административно наказване. Материалноправни и процесуални проблеми.


Сивков, Цветан (1998) Административно наказване. Материалноправни и процесуални проблеми. София: Софи-Р, 1998, 176 с. ISBN 954-638-058-X


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21989
 Цветан Сивков

5. Георгиева, Теодора. Административните нарушения и престъпленията. Сравнителен правен анализ. София: Сиела, 2018, 284 с. ISBN 978-954-28-2561-6, COBISS.BG-ID 1285214692, на с. 61, 134

4. Стоянов, Евгени. Предварително изпълнение на индивидуални административни актове. Проблеми в теорията и практиката. София: Сиела, 2016, 132 с. ISBN 978-954-28-2214-1, на с. 17

3. Чернева, Галина. Публично-частните партньорства – административноправни аспекти. София: Дружество Европейско право, 2015, 236 с. ISBN 978-954-91117-2-9, на с. 71

1. Хрусанов, Дончо. За правната природа на наказателното постановление. – De jure, 2014, № 1, с. 13-16. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410, на с. 16

2. Чакърова-Димитрова, Изабела. Относно елемента ’non bis’ от принципа „non bis in idem”. De jure, 2014, № 2, с.62-70. ISSN 1314-2593, online ISSN 2367-8410, на с.64

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/