Борба с фалшивите новини с инструментариума на закона и на саморегулацията - българският случай


Инджов, Иво (2018) Борба с фалшивите новини с инструментариума на закона и на саморегулацията - българският случай "Медии и комуникации на 21. век". - Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, кн. 2 (с.48-60). ISSN: 2603-3089.


 Стататията разглежда възможностите за противодействие на фалшивите новини в българските медии с инструментариума на медийното право, на регулацията, на саморегулацията и на корегулацията. Проучването достига до следните по-важни изводи: 1. Законите са неадекватни на новото предизвикателство. Съществуват изкушения за борба с него чрез Наказателния кодекс или специален закон, което може да превърне прокуратурата в репресивен медиен надзорник. 2. Държавата може да допринесе за ограничаване на дезинформацията в медиите чрез осветляване на собствеността и финансирането им. 3. Етичните кодекси задължават журналистите да са отговорни към обществото, но саморегулацията е делегитимирана от разделението в гилдията. Изходът е в развитието на корегулацията: държавата да стимулира медиите като наложи като условие да рекламира в тях обединението им около един кодекс, а етичната им комисия да може да ги санкционира финансово, вкл. за фалшиви новини.
  Студия
 фалшиви новини, България, медийно право, регулация, саморегулация, корегулация


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  21981
 Иво Инджов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/