Професионално-практическа подготовка на учителя по математика в средното училище. В.Търново: Фабер, 2001


Гълъбова, Даринка (2001) Професионално-практическа подготовка на учителя по математика в средното училище. В.Търново: Фабер, 2001 В.Търново: Фабер .


 Теоретично изследване, базирано на дългогодишно обучение на студенти, бъдещи учители по математика при сътрудничество с базови учители по математика. Очертани са функциите на ръководството на практическата подготовка в трите форми за практическо обучение –Хоспитиране, Текуща педагогически практика, Преддипломна педагогическа практика.
  Монография
  стажанти, учители, математика, методика на обучението, професионална подготовка


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  2198
 Даринка Гълъбова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/