Името на бранда. Творчески процес и аргументация – втора част.


Серезлиев, Стефан (2016) Името на бранда. Творчески процес и аргументация – втора част. В: Реторика и комуникации, София: Институт по реторика и комуникации, април 2016, 22. ISSN 1314-4464 (online), https://rhetoric.bg/ - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.


 Първата част от изследването е посветено на името на бранда, което е в центъра на различни интереси, както от страна на съвременния бранд мениджмънт, така и от страна на широката аудитория. Изследването е в две части, където авторът критично ще се опитва да намери релевантни отговори на няколко изследователски въпроса и да очертае перспективи. Каква е актуалната ситуация, свързана с процеса на управление на създаване на името на бранда в контекста на участието и интересите на различните заинтересовани и участници: организации, бранд мениджъри, комуникационни агенции, служители от творческите отдели? Какво е влиянието на дигиталните възможности и заплахи в нашия модерен живот върху процесите на създаване и използване на името на бранда при неговото създаване и приложение? Какви подходи да се използват от експертите при търсене и прилагане на аргументи?
  Статия
 аргумент, аргументация, реторика, визуална реторика, име на бранда, бранд, брандинг, бранд мениджмънт, интегрирани маркетингови комуникации (ИМК), творчески процес, копирайтер.


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  21977
 Стефан Серезлиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/