Пропедевтика на понятието текстова задача.– Педагогически Алманах, 1999, Том 7 (1) ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)


Гълъбова, Даринка (1999) Пропедевтика на понятието текстова задача.– Педагогически Алманах, 1999, Том 7 (1) ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print) В.Търново: сп. Педагогически Алманах


 Разглежда се неразработения проблем за моделиране на структура и решение на текстова задача. Очертани са етапи, методи и средства за запознаване на децата с текстови задачи за събиране и изваждане преди училище.
  Статия
  математика, детска градина, методика на обучението


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Математика

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  2197
 Даринка Гълъбова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/