Търновското училище за елински науки.


Налбантова, Елена (2006) Търновското училище за елински науки. Алманах „Света гора“, бр. Ж, с. 415– 427. ISSN (print) 1311-0209


 Представена е историята на едно от забележителните елински училища от времето на ранното Българско възраждане.
  Статия
 В. Търново, училище за елински науки


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  21968
 Елена Налбантова

1. Владов, В. Елинското училище в Търново и православният клир през първата половина на XIX век. // Societas Classica (2017) Том 9 Брой 1, с.124.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/