"Ранномодерните университети като интелектуална институция"


Бузов, Вихрен (2018) "Ранномодерните университети като интелектуална институция" "Философията и развитието на обществото", Библиотека "Диоген", Том 26 (2), съст.В. Бузов, А. Иванова, Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", с. 441-456, ISBN 978-619-208-169-0, ISSN: 2367-9549 (Online) ISSN: 1314-2763 (Print)


 In the Early Modern Times the universities have been free corporations of teachers and students, based on federal democratic principles and universal values in the organization of student’s training and scientific research. Therefore they become a motor of social evolution and transformation. The problems of their construction and establishment, the key participants in this process and the social prestige and connections of these institutions have been outlined in the paper. Philosophy has been presented as a core of the humanist movement and a basis of educational strategies of great importance. The present-existing crisis of the university education could be interpreted as a result of underestimation of the role of philosophy as an instrument of critical thinking and democratic culture.
  Статия
 universities, Early Modern Time, intellectual institution


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки Философия

Humanities
Humanities Philosophy

 Издадено
  21967
 Вихрен Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/