Емоционалният брандинг в лабиринта на постистината.


Серезлиев, Стефан (2018) Емоционалният брандинг в лабиринта на постистината. В: Медии и комуникации на 21. век. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2018, №2, с. 17-23. ISSN: 2603-3801 (Online), ISSN: 2603-3089 (Print) - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.


 Post-truth and emotional branding are constantly criticized, the main argument being the creation of emotional pressure in the decision-making process. This is also cited as a prerequisite for fake news, rumours, political lies etc. Can we get out of this frame and look for new intersections of post-truth and emotional branding? Perhaps this would be a way of humanizing post-truth for the benefit of society and reducing brand populism.
  Статия
 Post-truth Era, brand, emotional branding, brand populism, media, rhetoric, consumers.// Ера на постистината, бранд, емоционален бранд, емоционален брандинг, бранд популизъм, медия, реторика, консуматори, потребители.


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  21966
 Стефан Серезлиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/