Организационни и методологически проблеми на приложението на облачната инфраструктура като услуга


Бойчев, Бойчо (2017) Организационни и методологически проблеми на приложението на облачната инфраструктура като услуга COBISS.BG-ID: 1558232276 - https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/1558232276


 Дисертационният труд е посветен на проблемите от използването на IaaS от българските бизнес организации. Описани са понятия като информационна инфраструктура, корпоративна информационна инфраструктура, облачни услуги, инфраструктура като услуга и други. Представени са редица предизвикателства, свързани с начина на управление на инфраструктурните технологични компоненти и модули, интеграцията на хетерогенните интерфейси, предоставянето и заплащането на ресурсите, според степента на използването им, начините на осигуряване на безопасност и неприкосновеност на данните породени от използването на IaaS. Изследвано е използването на IaaS от българските бизнес организации, факторите довели до избора за преминаване към облачната услуга, опасенията от употребата на IaaS, фактори при избора на доставчик на услугата, изисквания към сигурността на услугата и други. Разгледан е особено актуалният въпрос свързан с избора на облачен доставчик. Извършен е сравнителен анализ на български доставчици на облачни услуги. Предложена е методология за избор на доставчици на облачна инфраструктура, подходяща за българската бизнес среда.
  Дисертация
 облачни изчисления, облачен компютинг, облачна инфраструктура, доставчици на облачна инфраструктура, IAAS, инфраструктура като услуга


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 
  21935
 Бойчо Бойчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/