Насоки за приобщаване на маргинални семейни общности в образователните институции (С фокус към ромската общност). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 218 с., ISBN 978-619-208-186-7, COBISS.BG-ID - 1289766884


Нунев, Йосиф (2018) Насоки за приобщаване на маргинални семейни общности в образователните институции (С фокус към ромската общност). Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 218 с., ISBN 978-619-208-186-7, COBISS.BG-ID - 1289766884 Велико Търново


 Изданието е предназначено преди всичко за педагогическите специалисти, които ежедневно работят с маргинални семейства, за да улесни усилията им и самите те да получат по-голямо удовлетворение от своята мисия да обучават, възпитават и социализират българските деца и ученици. То предлага практични знания „отвътре” за работа най-общо с маргиналните семейни общности и по-специализирано с онези най-трудни ромски семейства, които са не само забравени от макрообществото, но са отхвърлени и от своите в махалите. Едновременно с това разработката е насочена и към студентите – бъдещи педагогически специалисти, които изпитват най-големи страхове да пристъпят праговете на образователните институции, ситуирани в ромските махали на по-големите градове из страната. Моето желание е настоящото помагало да бъде техния ключ в успешното преодоляване на насадените им от някои медии негативни стереотипи към ромите изобщо и да стане техния безценен помощник в преодоляването на затрудненията в началото на творческия им път именно при педагогическото си взамодействие с деца, родители и другите представители на семейни общности с маргинални характеристики. Изложените знанията могат да бъдат от полза и за читатели, които работят като лекари, медицински сестри, психолози, социални работници, логопеди, кинезитерапевти, студенти по обществени и хуманитарни науки, членове на неправителствени организации със социална и културно-просветна насоченост и много други. Целите, които преследва изданието, са в две посоки: от една страна дава възможност за точното идентифициране на родители, който възпрепятстват собствените си деца да посещават образователните институции, и от друга – предлага теоретични насоки и практически решения за работа с тях. Едновременно с това се търсят и общите етнокултурни послания, които дават най-правилното направление за успешна работа в избраната посока – филтриране на общите ценности, които ни събират и ни правят по-добри, по-силни и по-успешни в трудното ни ежедневие. Книгата е с фокус към ромските маргинални семейства, но това съвсем не означава, че тя не може да се ползва за приобщаваща работа с деца и техните семейни общности изобщо.
  Книга
 приобщаване, семейна общност, маргинали, роми
 Издадено
  21933
 Йосиф Нунев

3. Иванова, Б. Социалната среда като фактор за развитие на децата в условията на приобщаващото и интеркултурно образование. Сборник с доклади от Втората научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието. Компетентностният подход в образователния процес". Плевен, 09.10.2020 г. Съставител: доц. д-р Боряна Здравкова. Плевен: Педагогически колеж. 2020, с. 397, ISBN 978-619-91255-2-6

4. Илиев, Е. Прилагане на компетентностният подход при формирането на готовност на децата за училище за равен шанс и успех. Сборник с доклади от Втората научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието. Компетентностният подход в образователния процес". Плевен, 09.10.2020 г. Съставител: доц. д-р Боряна Здравкова. Плевен: Педагогически колеж. 2020, с. 535, ISBN 978-619-91255-2-6

5. Йорданова, С. Родителските нагласи към съвместното обучение на собствените им деца с "различни" деца и ученици. Сборник с доклади от Втората научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието. Компетентностният подход в образователния процес". Плевен, 09.10.2020 г. Съставител: доц. д-р Боряна Здравкова. Плевен: Педагогически колеж. 2020, с. 538 и 539, ISBN 978-619-91255-2-6

6. Марчева-Йошовска, П. (2020). Педагогически дизайн на обучение за развитие на познавателната активност в начален етап. Монография. Велико Търново: Фабер. ISBN : 978-619-00-1215-3, с. 96

1. Марчева-Йошовска, П. (2019). Оценка на областите на компетентност на приобщаващия учител. // Годишник на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски", Т. XXIII D 35 години Педагогически факултет. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", с. 794 - 804. ISSN: 1314-6769

2. Марчева-Йошовска, П. Ценностите на учителите за осъществяване на приобщаващо образование в България. – Сб. Доклади от научна конференция „Европейски стандарти в спортното образование“, Враца, 02 – 03.06.2019 г. Ред. С. Стойков. Велико Търново: „Ай анд Би“, 2019, с. 171 – 180. ISВN: 978-619-7281-52-2.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/