Съвременни проблеми на обучението по български език и литература - 1. - 4. клас


Мандева, Марианна (2018) Съвременни проблеми на обучението по български език и литература - 1. - 4. клас АСТАРТА


 Включени са три тематични модула, в които е поместена основна теоретична информация по конкретна проблематика. В края на всеки модул е предложена тема за обобщение, дискусия и рефлексия. Читателят е съавтор на авторката и дописва текста. Формулирани са учебни задачи, изпълнявани индивидуално и кооперирано по време на аудиторна и извънаудиторна заетост. Студентът бива насочван към продуктивна работа с научна информация, към изследвания на „терен” и дейности по проекти, дискусии, рефлексия и др.
  Учебник / Учебно помагало
 обучение, български език и литература, 1. - 4. клас, съвременни проблеми
 Издадено
  21930
 Марианна Мандева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/