Изследване устойчивостта на вниманието на децата при интегриране на математически и двигателни дейности. Сб. от Първа научно-приложна конференция на ОМЕП “Здравно възпитание”, В. Търново, 9-10 април, 2001. Ред. Елена Стоева, Антоанета Наумова.. В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий" , с.124 - 130.


Гълъбова, Даринка (2001) Изследване устойчивостта на вниманието на децата при интегриране на математически и двигателни дейности. Сб. от Първа научно-приложна конференция на ОМЕП “Здравно възпитание”, В. Търново, 9-10 април, 2001. Ред. Елена Стоева, Антоанета Наумова.. В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий" , с.124 - 130. В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий"


 Релацията пространство –време – движение. Модел на интегративни действия и задачи, математически игри с двигателна активност, Анализ на резултати от изследването и изводи за психологическите качества.
  Доклад
  интегрален подход, математика, двигателна дейност, внимание, детска градина


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  2193
 Даринка Гълъбова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/