Социалнопедагогическа работа с деца с разведени родители


Кузманова-Карталова, Розалия (2018) Социалнопедагогическа работа с деца с разведени родители Сб. от Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност", Велико Търново, 16 -17 ноември 2018 г.


 Представя се анализ на влиянието на развода върху емоционалния, психологическия, познавателния и поведенческия статус на децата. На базата на изведени причини и фактори за развода при родителите и стадиите на страдание, през които преминават, се предлагат специфични подходи за работа с децата. При анализа на социалнопедагогическата подкрепа и помощ, базирана на постоянна и целенасочена работа, се аргументира включването освен децата и родителите, но и на разширеното семейство, близки и приятели, учители и възпитатели, медицински лица, социални и юридически служби, общински органи и услуги, групи за взаимно оказване на подкрепа.
  Доклад
 развод, деца, родители, семейство, социалнопедагогическа работа, социална работа


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Education

 Под печат
  21923
 Розалия Кузманова-Карталова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/