Училищната среда в подкрепа на децата в риск


Кузманова-Карталова, Розалия (2018) Училищната среда в подкрепа на децата в риск В: Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. д-р Емилия Василева "Детето и педагогиката". Съст. Я. Рашева - Мерджанова, Ил. Петкова, М. Косева. София: Просвета - София АД, 2018, с. 322 - 330. ISBN 978-954-01-3806-0


 Статията представя анализ на насоките за подпомагане на деца в риск чрез заложените изисквания на новата национална уредба за училищно образование. Обследвана е концептуалната рамка за подпомагане на децата в училищна среда чрез така наречената обща и допълнителна подкрепа, където спада работата и с деца в риск в училищна среда.
  Статия
 училищна среда, деца в риск, подкрепа, училище


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  21918
 Розалия Кузманова-Карталова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/