Mediation and social work


Будева, Соня (2018) Mediation and social work Forum on Studies of Society (FSS) International Conference on Social Sciences and Humanities, Chieti Pescara, Conference volume


 
  Доклад
 social work, mediation, conflict resolution, neutral side in a conflict


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Под печат
  21917
 Соня Будева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/