Модел на тестов текущ контрол по Дидактика на математиката. – Математика и информатика, 2001, 2. ISBN 1310-2230 (print) 1314-8532 (online)


Гълъбова, Даринка (2001) Модел на тестов текущ контрол по Дидактика на математиката. – Математика и информатика, 2001, 2. ISBN 1310-2230 (print) 1314-8532 (online) София: сп.Математика и информатика


 Изследва се учебната мотивация на студентите (бъдещи учители по математика) и управлението на учебния процес в университета. Представя се схематичен и съдържателен модел за тестов контрол по учебната дисциплина Методика на обучението по математика, изучавана от студентите-бъдещи учители по математика (5. - 12 клас).
  Статия
  мотивация, висше образование, дидактика на математиката, тестове, контрол и оценка


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Математика

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  2191
 Даринка Гълъбова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/