Споделено мнение. - Педагогика, 2018, XC(8), с. 1168-1169, Print ISSN 0861-3982, COBISS.BG-ID - 1119662308


Нунев, Йосиф (2018) Споделено мнение. - Педагогика, 2018, XC(8), с. 1168-1169, Print ISSN 0861-3982, COBISS.BG-ID - 1119662308 София


 Материалът е кратка рецензия към новото издание на авторския колектив: Николова, М. & Михалева, Б. (2018). С увереност срещу агресията и конфликтите в училище. София: Аз-буки. ISSN 978-619-7065-19-0. Разработката е посветена на агресията, конфликта и медиацията (посредничеството). Иновативният акцент на авторите за успешното разрешаване на конфликтни ситуации и агресивно поведение е поставен върху медиацията и в частност – училищната медиация.
  Рецензия
 агресия, конфликт и медиация (посредничеството).
 Издадено
  21909
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/