Потребностите на децата, като уязвими жертви в правораздавателната система на България.


Георгиев, Георги (2018) Потребностите на децата, като уязвими жертви в правораздавателната система на България. Сб. от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност“, Велико Търново, 16-17.11.2018г. Ред. В.Кутева–Цветкова. Велико Търново: Издателство Ай анд Би, 2018 ISSN: 2534-9317.


 Despite Bulgaria is considered a well developing democratic state, there is a single major gap in Bulgarian legislation that leaves a mark on our democratic development, namely – justice adapted towards children as witnesses or victims of crimes.
  Доклад
 children victims, crimes, adapted justice
 Под печат
  21906
 Георги Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/