Колективът на лишените от свобода - особен вид възпитателен колектив. - В: бюл. "Затворно дело", София, 1984 №3-4, изд. ГДИН, с. 21-31 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/


Минев, Тодор (1984) Колективът на лишените от свобода - особен вид възпитателен колектив. - В: бюл. "Затворно дело", София, 1984 №3-4, изд. ГДИН, с. 21-31 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София COBISS.BG-ID 1119740132


 В тади статия се интерпретират проблеми, свързани с колективните форми на възпитателна и социална работа в местата за лишаване от свобода.
  Статия
 колектив, затворническа общност, взаимоотношения, превъзпитание, лишени от свобода
 Издадено
  21905
 Тодор Минев

1. Кутева-Цветкова, В., Социална педагогика /библиографски справочник/. Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2009, с.68 ISBN 978-954-524-716-3 COBISS.BG-ID 1231192548

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/