"Историята на Карденио": за странстванията на една отсъстваща пиеса в англоезичния свят. - В: Сервантес и Шекспир - 400 години във вечността. Съст. Петър Моллов и Георгия Няголов, София: УИ "Св. Климент Охридски", 2018, с. 66-83.ISBN 978-954-07-4470-4.


Костова, Людмила (2018) "Историята на Карденио": за странстванията на една отсъстваща пиеса в англоезичния свят. - В: Сервантес и Шекспир - 400 години във вечността. Съст. Петър Моллов и Георгия Няголов, София: УИ "Св. Климент Охридски", 2018, с. 66-83.ISBN 978-954-07-4470-4. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2018


 Статията разглежда един отсъстващ текст - "Историята на Карденио" - пиеса, написана от Шекспир и по младия му колега Джон Флетчър през 1612 г, която възпроизвежда сюжета на вметнат разказ от романа "Дон Кихот" на Сервантес. Макар и да се знае, че е била играна и да е включена в регистри и описи на 17 в., пиесата не е достигнала до нас. За нея можем да съдим само по нейна адаптация, създадена през 18 в. Историята на липсващата пиеса се разглежда на фона на променящите се вкусове и тенденции във възприятието на литературни творби от Ренесанса до наши дни.
  Статия
 Шекспир, Сервантес, Джон Флетчър, "Историята на Карденио", литературна рецепция, културно наследство.
 Издадено
  21903
 Людмила Костова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/