Кой управлява? Жените в политиката или джендър аспекти на съвременния политически дебат. Сб. от Национална конференция на БАПН "Предизвикателствата пред представителната демокрация в България", Велико Търново, 13-14 ноември 2015. Ред. Т.Калейнска, Велико Търново: ЕИЦ, 2016, с. 15-25. ISBN 978-954-9469-13-4,COBISS.BG-ID1277716964


Марковска, Ангелина (2016) Кой управлява? Жените в политиката или джендър аспекти на съвременния политически дебат. Сб. от Национална конференция на БАПН "Предизвикателствата пред представителната демокрация в България", Велико Търново, 13-14 ноември 2015. Ред. Т.Калейнска, Велико Търново: ЕИЦ, 2016, с. 15-25. ISBN 978-954-9469-13-4,COBISS.BG-ID1277716964 Велико Търново: ЕИЦ, 2016, с. 15-25. ISBN 978-954-9469-13-4,COBISS.BG-ID1277716964


 Динамичната история на страната ни и мястото на жената в обществото, което се променя с бърза скорост прави въпроса „еманципирана ли е достатъчно българката?” изключително вълнуващ и актуален. Въпреки че жената е традиционно (архетипно) схващана като майка, закрилница, но не с конотацията и силата на бащинската фигура, модерните идеи за равнопоставеност рефлектират върху обществените процеси и женското присъствие в политиката не се разглежда като прецедент. То е по-скоро необходимост, индикатор за наличието на демокрация и отвореност в даден социум. В общество като българското, недокоснато от традиционния феминизъм, в което жените получават правото си на глас без публични протести и дебати по темата, въпросът за дамското присъствие в традиционно мъжките сфери на действие не се засяга така често, както на Запад. До скоро тяхната роля задължително беше окачествявана с наличието на силна мъжка фигура, която е издигнала кандидатурата й или е дала подкрепата си. Въпросът е дали днес, жените са отразявани все по-често като самостоятелни фигури в политиката, достойни съперници на мъжката половина?
  Статия
 жени в политиката, представителна демокрация, равенство, джендър


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  21892
 Ангелина Марковска

2. Калейнска, Т. (2019). Тридесет години по-късно: Мониторингът на ПАСЕ на България продължава . В: Сб. Доклади от Годишна международна научна конференция на Факултет Авиационен 2019", НВУ "В.Левски", Д.Митрополия.Ред.Ж.Петров.,Митов, Л. и др. стр. 505-512, ISBN 978 -954-713-123-1., цит. на стр. 511.

1. Uzunova, Denitsa. The Role of Women in the Contemporary Democratic Society. Paper presented at the International Political Science Conference for Development, Democracy and Society in the Contemporary World, Bucharest, June 2018. Ed. by A.Taranu. Bologna: Filodiritto Publisher, 2018, pp. 373-377. ISBN 978-88-85813-08-3 [Инд./Реф. в: Conference Proceedings / Thomson Reuters], цит. на с. 373.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/