Структура на международната система след разпада на СССР. Проекции на нови мирови порядки. Дилемата еднополюсен – двуполюсен – многополюсен свят. - В: Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите. Тематичен сборник с научни изследвания. Ред. В.Бузов, Велико Търново: ИВИС, 2014 с.86-93. ISBN 978-954-2968-89-4, COBISS.BG-ID1267735268


Марковска, Ангелина (2014) Структура на международната система след разпада на СССР. Проекции на нови мирови порядки. Дилемата еднополюсен – двуполюсен – многополюсен свят. - В: Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите. Тематичен сборник с научни изследвания. Ред. В.Бузов, Велико Търново: ИВИС, 2014 с.86-93. ISBN 978-954-2968-89-4, COBISS.BG-ID1267735268 Велико Търново: ИВИС, 2014 с.86-93. ISBN 978-954-2968-89-4, COBISS.BG-ID1267735268


 Краят на студената война бележи началото на мащабни изменения в структурата на международната система. Превръщането на САЩ в единствена суперсила след края на студената война, довежда до нарастване на теоретичните изследвания върху еднополюсността. И тук тезите на учените са доста различни. Като се опират на класическия баланс на силите, една част от тях твърдят, че наличието на един полюс е опасно и води до нестабилност. Причината е наложилата се тенденция държавите да се съюзяват в опита си да се противопоставят на най-силната страна. Съгласно тази логика, баланса може да бъде възстановен само ако срещу водещата държава се изправи група от страни с равностоен потенциал. Следователно еднополюсността най-вероятно е временна.
  Статия
 МО, баланс на силите, студена война, многополярен свят


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  21891
 Ангелина Марковска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/