Monitoring of credit migration of the commercial banks in the context of the requirements of IFRS 9 // Мониторинг на кредитна миграция на търговските банки в контекста на изискванията на МСФО 9


Цаневска, Венелина (2018) Monitoring of credit migration of the commercial banks in the context of the requirements of IFRS 9 // Мониторинг на кредитна миграция на търговските банки в контекста на изискванията на МСФО 9 Колективна монография "Устойчиво развитие и конкурентоспособност на регионите", Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Пловдив, Академично издателство „Талант“ , Том 1, 2018, с. 137-144, ISBN 978-619-203-230-2 http://science.uard.bg/index.php/sustdev/issue/view/28/showToc


 В публикацията се разглеждат промените и предизвикателствата за търговските банки съгласно изискванията на новия стандарт МСФО 9, в сила от 01.01.2018 г. Представен е примерен модел за кредитна миграция за очаквани кредитни загуби (ECL), като са засегнати основните проблеми, свързани с прилагането му. Потърсена е връзката между МСФО 9 и Базелските стандарти по отношение подхода за определяне на очакваните кредитни загуби. В контекста на синхронизация между двата стандарта са изведени препоръки за усъвършенстване управлението на кредитния риск и подобряване на информационното осигуряване. // This publication examines the changes and challenges for commercial banks concerning the requirements of the new IFRS 9, in force from 01.01.2018. An exemplary model of credit migration for expected credit losses (ECL) is presented and main problems of its implementation are addressed. A relation between IFRS 9 and the Basel Standards on the Approach to Determine Expected Credit Losses is made. In the context of synchronization of the two standards, recommendations are made to improve credit risk management and improve information provision.
  Статия
 банки, кредитна миграция, очаквани кредитни загуби, МСФО 9, Базелски стандарти, мониторинг, кредитен риск (banks, credit migration, expected credit losses, IFRS 9, Basel standards, monitoring, credit risk)


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  21877
 Венелина Цаневска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/