Дебатът между моделите на човешко поведение (2018).


Йонкова, Красимира (2018) Дебатът между моделите на човешко поведение (2018). Велико Търново: АСТАРТА. Т. 1, 7 изд., 2018, 455 с. ISBN 954-8324-86-5


 Седмо издание на първата част от реализацията на академичен труд, замислен като трилогия и обслужващ целите на мащабен изследователски проект в полето на социалните науки, и в частност на психологията. Подходът на анализ е диалогичен и критически. Защитаваната позиция е, че съществува сериозна методологична криза на конвенционалната западна социална наука. Осъществен е опит за многопластова и систематична интерпретация на общата, частната и специалната методология в ракурса на въздействието им върху решенията за природата на човека и света, обуславящи теоретичните, приложните и психотерапевтичните модели в изследователските парадигми на бихейвиоризма, психодинамизма и хуманизма. Монографията изпълнява и функцията на учебно пособие, покриващо в значителна степен съдържанието на три от лекционните ми курсове: психология на личността, социална психология, мотивация на поведението.
  Монография
 социалност, философска методология, количествени и качествени методи, обусловеният човек, психодинамичният човек, екзистенциалният човек
 Издадено
  21876
 Красимира Йонкова

1. Митова, Мариана. Модел за превенция на извършители и пострадали от насилие в училищна среда в светлината на възстановителното правосъдие. В: Сборник доклади от годишна университетска научна конференция на НВУ "Васил Левски". Том 7. Социални стопански и правни науки. Ред. Веселин Мадански и др. В. Търново: Издателски комплекс на НВУ "Васил Левски", 2019, с. 93-101, ISBN 1314-1937, цит. на с. 94

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/