Какво виждат овцете, вълците и вълците в овчи кожи?


Йонкова, Красимира (2018) Какво виждат овцете, вълците и вълците в овчи кожи? В: Поглед пред себе си: Личната мрежа на общуването. Ред. Д. Градев. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2018, с. 137-174. ISBN 978-954-07-4521-3


 В социокултурния контекст на времето ни, доминирано от триумфа на лицемерието и пазарния тип ориентация на социалния характер, са представени авторовите рефлексии върху психологичните профили на типовете личности, символично олицетворени в образите на овца, вълк и вълк в овча кожа. Изследвани са личностните и обществени механизми, довели до первертирането на човека до съответната метаморфоза на указаната животинска твар. Споделена е и алтернатива за преживяване на автентично психологично благополучие.
  Студия
 светоглед, конформизъм, пазарна ориентация на характера, криза на смисъла, психологично благополучие
 Издадено
  21875
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/