Европейски индустриални и екологични стандарти в ИНТЕРНЕТ (ISO 9000 и 14000)


Петрова, Мариана (2001) Европейски индустриални и екологични стандарти в ИНТЕРНЕТ (ISO 9000 и 14000) В. Търново: Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2001, 126 с. ISBN 954-524-291-4


 
  Монография
 стандартизация, сертификация, норми и стандарти, ISO, оценка на съответствието


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Администрация и управление

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Administration and Management

 Издадено
  21866
 Мариана Петрова

1. Georgi Nikolaev Georgiev. URBAN ADMINISTRATION AND GREEN ACTIVITIES IN THE CITIES, III Международная научно-практическая Интернет-конференция "Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы"

2. Kamelin Feim Feim. MANAGEMENT OF WASTE AS PART OF ENVIRONMENTAL ISSUIES, III Международная научно-практическая Интернет-конференция "Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы"

3. PAVLINA IVANOVA BAKALOVA. POLLUTION OF WATER RESOURCES TROUGH RADIOACTIVE WASTAGE, III Международная научно-практическая Интернет-конференция "Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы"

4. VELISLAV RADOSLAVOV VELIKOV. CONSERVATION OF AIR FROM POLLUTION IN BULGARIA, III Международная научно-практическая Интернет-конференция "Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы"

5. Елена Петрова, Бояна Иванова, Мария Павлова, Ани Славчева. ЕКОЛОГИЧНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ – ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕКОЛОГИЧНА КУЛТУРА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ, III Международная научно-практическая Интернет-конференция "Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы"

6. РАДИНА РАДОСЛАВОВА ВЕЛИКОВА. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ И РАЗХИЩАВАНЕ ПО БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, III Международная научно-практическая Интернет-конференция "Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы"

7. РАДИНА РАДОСЛАВОВА ВЕЛИКОВА. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ И РАЗХИЩАВАНЕ ПО БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, III Международная научно-практическая Интернет-конференция "Рекультивация выработанного пространства: проблемы и перспективы"

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/