Визия за нов тип обществена консолидация у нас. - В: Материалните и нематериалните граници. Изследване на процесите на конструиране на граници. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 163-174, ISBN 978-619-208-150-8


Нунев, Йосиф (2018) Визия за нов тип обществена консолидация у нас. - В: Материалните и нематериалните граници. Изследване на процесите на конструиране на граници. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 163-174, ISBN 978-619-208-150-8 Велико Търново


 Разработката представя мултикултурността у нас, като динамично състояние на съвременната българско общество, определящо се от безспорното наличие на етническо, религиозно и езиково разнообразие, а в по-ново време и от присъствието на мигранти и бежанци, които търсят, и в бъдеще все по-настойчиво ще търсят, своето място в него. Всички те в наши дни са по-видими от всякога преди, проблемите им не се припознават като проблеми на цялото общество и в същото време по-голямата част от мнозинството все още няма нагласа да ги приема като равноправни, както и да признае съществуването на техните култури. Това са реални проблеми на мултикултурното ни общество и те предполагат необходимостта от търсене на най-правилните идеи и стратегии за стабилизирането му като компенсаторна реакция. Статията отделя място за анализ на съвременните измерения на православната културна доктрина върху мултикултурализма у нас. Основната теза на изследването е посветена на реализирането на положителен и прагматичен процес на стабилизиране на мултикултурната обществена среда у нас чрез формирането на ново, модерно общество (модерна нация). Това може да стане чрез естествено (ненасилствено) амалгиране на културно различните общности и последователно постигане на: консолидация – интеграция – синтез. Предлагат се и някои неотложни идеи за стабилизиране и развитие на мултикултурната среда в нашата страна.
  Доклад
 мултикултурализъм, модерна нация, консолидация, интеграция, синтез.
 Издадено
  21865
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/