Технически предизвикателства пред сигурността и безопасността на облачната инфраструктура като услуга


Бойчев, Бойчо (2016) Технически предизвикателства пред сигурността и безопасността на облачната инфраструктура като услуга Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на "Хоризонт 2020": Юбилейна научна конференция. Сборник с доклади. – Свищов: АИ Ценов, 07-08 октомври 2016 г., с. 374-380. ISBN: 978-954-23-1188-1. COBISS.BG-ID: 1277525220


 В разработката се представят някои от техническите предизвикателства, свързани със сигурността и безопасността, пред които се изправят бизнес организациите, избрали да внедрят инфраструктура като услуга (Infrastructure as a Service - IaaS). Докладът анализира основните технически проблеми, които носи използването на инфраструктурни облачни услуги, собственост на доставчика, и предлага практически варианти за тяхното решаване.
  Доклад
 инфраструктура като услуга, сигурност, безопастност, технически предизвикателства


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  21856
 Бойчо Бойчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/