Оптимизиране на дейността на предприятията чрез прилагане на концепцията "интернет на нещата"


Бойчев, Бойчо (2015) Оптимизиране на дейността на предприятията чрез прилагане на концепцията "интернет на нещата" Сборник доклади от Международна юбилейна научно-практическа конференция:Европейски практики и национални рефлексии в планирането, Свищов, 24-25 април 2015 г. Ред. Маргарита Богданова. Свищов: АИ Ценов, т. 2, с. 342-346. ISBN: 978-954-23-1079-2. COBISS.BG-ID:1273138660 - http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1273138660&fmt=11&lani=bg


 Съвременните интернет-технологии проникват във всички сфери на социалната практика и това по естествен път налага и адекватна промяна в тях. Общото разбиране на хората е, че те използват устройства като персонални компютри, смартфони и таблети, които посредством програма браузър се свързват с интернет за да получат информация или да извършат конкретно желано от тях действие. С развитието на технологиите се появяват все повече нови устройства, които също ще осъществяват връзка с глобалната мрежа като това ще доведе до промяна на традиционно приетия модел на свързаност към интернет. Тази промяна на модела се дължи на една нова концепция - Internet of Things (интернет на нещата). Концепцията „интернет на нещата“ има за цел да свърже колкото се може повече устройства от заобикалящата ни среда с интернет, като с това да им позволи непрекъснато да споделят информация помежду си. Това ще окаже съществени промени не само върху технологиите, но и върху навиците и поведението на потребителите. В доклада си авторът разкрива важността на концепцията „интернет на нещата“ за предприятията и ролята, която тя може да окаже върху тяхната конкурентоспособност и ефективност. За да отговорят на предизвикателството при използването на интернет, те би следвало да реализират уникалните възможности на световната мрежа, не само като глобално комуникационно средство, но и като среда за нов тип бизнес.
  Доклад
 оптимизация, „интернет на нещата“, конкурентоспособност, ефективност


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  21855
 Бойчо Бойчев

1. Стефанов, Цанко. Пазарна стратегия и изграждане на фирмената конкурентоспособност в област Велико Търново. - Велико Търново: Фабер, 2018. - страници 204 . ISBN 978-619-00-0879-8. COBISS.BG-ID:1289603300. цитата е на стр. 137

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/