Проблеми със сигурността в облачната инфраструктура


Бойчев, Бойчо (2014) Проблеми със сигурността в облачната инфраструктура Сборник доклади от Международна научна конференция, посветена на 45 годишнината от създаването на катедра "Информатика" в Икономически университет "Информационните технологии в бизнеса и образованието", Варна, 7 октомври 2014 г. Ред. Владимир Сълов. Варна: Наука и икономика ИУ, 2014, с. 500-508. ISSN: 978-954-21-0780-4. COBISS.BG-ID:1268771812


 Облачните изчисления са инфраструктура, в която има сериозни предисвикателства пред сигурността на данните. Настоящият доклад е фокусиран върху проблематиката на сигурността на данните, индефицирането на рисковете и имплементирането на ефективни мерки. Гарантирането на сигурността на данните в облака ще допринесе за повишаване на доверието към тази технология, което от своя страна ще разшири заинтересоваността от страна на потребителите.
  Доклад
 облачни изчисления, облачен компютинг, сигурност, облачна инфраструктура


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  21850
 Бойчо Бойчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/