Измерения на българската идентичност в навечерието на Втората световна война ( културно-психологически дискурси)


Марковска, Ангелина (2019) Измерения на българската идентичност в навечерието на Втората световна война ( културно-психологически дискурси) В: Сб."История на психологията по време на Втората световна война: методология и практика"ИВИС, Велико Търново


 Статията си поставя за цел да маркира метаморфозите, които търпи българската политическа култура в този кризисен период, както и отражението им върху измеренията на българската идентичност в навечерието на Втората световна война.
  Статия
 идентичност, пол.култура, народопсихология


Хуманитарни науки
Социални, стопански и правни науки Политически науки
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities
Social sciences, economic sciences and law Political Sciences
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  21843
 Ангелина Марковска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/