Държавните доставки и политиката на министър Лазар Паяков. Исторически преглед, кн. 3-4 от 2002, с. 161-183.ISSN – 0323 - 9748.


Галунов, Тодор (2002) Държавните доставки и политиката на министър Лазар Паяков. Исторически преглед, кн. 3-4 от 2002, с. 161-183.ISSN – 0323 - 9748. Исторически преглед, кн. 3-4 от 2002, с. 161-183.ISSN – 0323 - 9748.


 Разглеждат се корупционните действия на министър Лазар Паяков 1903-1908 г.
  Студия
 конституция, парламент, правилник, партии, демокрация, корупция.


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21838
 Тодор Галунов

1. ст. н.с. д-р Йорданка Гешева: „Парламентарните анкетни комисии по министерската отговорност 1884-1923”, С., 2003, 327 с., цитира на с. 88.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/