Началото на българското избирателно законодателство (1878-1879 г.) Сб. "Наука, околна среда и устойчиво развитие", В. Търново, 2002 г., с. 129-139. ISBN – 954 – 775 – 154 – 9.


Галунов, Тодор (2002) Началото на българското избирателно законодателство (1878-1879 г.) Сб. "Наука, околна среда и устойчиво развитие", В. Търново, 2002 г., с. 129-139. ISBN – 954 – 775 – 154 – 9. Сб. "Наука, околна среда и устойчиво развитие", В. Търново, 2002 г., с. 129-139. ISBN – 954 – 775 – 154 – 9.


 Разглежда се началото на българското изборно законодателство през 1878 г.
  Студия
 избори, партии, система, плурализъм, конституция, събрание, околия.


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21837
 Тодор Галунов

3. Иван Стойчев Винаров: ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: "ПРОПОРЦИОНАЛНАТА ИЗБОРНА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ (1912–2014)", цитира на с. 96, с. 129-130 от статията.

1. проф. д. и.н. М. Палангурски. Избирателната система в България 1879-1911 г., В.Търново; Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 126-135.

2. проф. д.и.н. Милко Палангурски. Избирателната система в България 1879-1911 г., В.Търново, 2007; Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, с. 22, бел. 14, с. 134.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/