Методика на формиране на елементарни математически представи у децата в детската градина. В.Търново: Астарта, 2002, 256 с. ISBN 954-91070-4-3


Гълъбова, Даринка (2002) Методика на формиране на елементарни математически представи у децата в детската градина. В.Търново: Астарта, 2002, 256 с. ISBN 954-91070-4-3 В.Търново: Астарта


 Учебникът е първо издание на подобен род учебник за ВТУ. Съдържа основните теми към лекционния курс по учебната дисциплина “Педагогика на математическата култура в детската градина"€ Насочен е към обучението на студенти от специалностите ПНУП, ПУПЧЕ. Методическите подходи за обучението на децата по математика в учебника са илюстрирани с примери на образователни технологии и схематични модели (диаграми, рисунки, таблици). Дадени са списъци за примерни теми за курсови проекти и дипломни работи.
  Учебник / Учебно помагало
  методика на обучение по математика в детската градина, математика, университет, педагогически специалности


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Математика

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  2183
 Даринка Гълъбова

1. Дечев, Захари. За религиозното възпитание на детето в детската градина. Бургас: Димант, 2009 г., 224 с. ISBN 9789547313446 цит.- с.159

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/