Диагностика на математико-познавателните постижения на децата от предучилищна възраст.Сб. от научно-практическа конференция ”Детето на ХХІ век “, В. Търново: Регионален комитет на ОМЕП, с. 43


Гълъбова, Даринка (2002) Диагностика на математико-познавателните постижения на децата от предучилищна възраст.Сб. от научно-практическа конференция ”Детето на ХХІ век “, В. Търново: Регионален комитет на ОМЕП, с. 43 В. Търново: Регионален комитет на ОМЕП


 Върху методологичната теория за разработване на дидактически тестове се представя класификация в 6 групи тестове за деца от 3-6 години. Кратко описание на тестовете и техните функции.
  Доклад
  дидактически тестове, детска градина, математика


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  2182
 Даринка Гълъбова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/