Възможности за обогатяване на педагогическата практика в областта на медийното образование в началното училище


Йорданова, Даниела (2018) Възможности за обогатяване на педагогическата практика в областта на медийното образование в началното училище Международна научна конференция "Синя икономика и синьо развитие , Бургас , Бургаски свободен университет, 1-2 юни, 2018.


 В доклада се обосновава необходимостта още от начален етап на обучение да се работи за формиране на медийна грамотност, като част от дигиталната компетентност на подрастващите. В някои държави като Швеция, Ирландия и др. медийната грамотност е част от образователната програма в училищата. Очертаните възможности за педагогическата практика в началното училище са ориентиране към формиране на умения за използване на медиите, за разбиране и критична оценка на различните аспекти на медиите и тяхното съдържание и за общуване в различни контексти.
  Доклад
 Медийна грамотност, дигитална компетентност, медийно образование, начален етап на обучение, дигитална среда за учене.
 Издадено
  21817
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/