НАМИРА ЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ ЧЛ. 269, ИЗР. ВТОРО ГПК В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ОБЖАЛВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗПОРЕЖДАНИЯ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД?


Мингова, Анелия (2018) НАМИРА ЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ ЧЛ. 269, ИЗР. ВТОРО ГПК В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ОБЖАЛВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗПОРЕЖДАНИЯ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД? НОРМА- ПРАВНОТО СПИСАНИЕ, № 2, 2018, ISSN 1314 - 5118


 В статията е застъпена тезата, че ограниченията относно обхвата на дейността на въззивния съд, предвидени в чл. 269, изр.2-ро ГПК, не се прилагат в производството по обжалване на определения и разпореждания на първоинстанционния съд. При нейното обосноваване е съобразено обстоятелството, че обжалването на определенията е средство за обезпечаване законосъобразността на процесуалната основа на производството, независимо от вида на обжалваното определение и от неговия конкретен порок и следователно, запостигането на тази цел, е еднакво значението на всяко обжалваемо определение.Обстоятелството, че законът е предвидил неговото обжалване, е достатъчно, за да обоснове значението му за законосъобразността на самото исково производство и неговия краен акт, преди той да бъде постановен. В статията е посочено също, чеако при постановяването на решение, съдът решава спора между страните по делото, то при постановяването на определение, той решава спор, в който самият той е страна. При решаването на този спор, съдът не може да бъде ограничен от съдържащите се в частната жалба оплаквания . Не на последно място, изводът се извежда от характера на правомощията на въззивния съд при обжалване на определенията. След като той във всички случаи дължи произнасяне по същия процесуален въпрос, каквото е дължала и първата инстанция, въззивният съд трябва да може да отстрани всички пороци в нейната дейност при постановяването на определението, което е гаранция за законосъобразността на собственото му определение.
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  21816
 Анелия Мингова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/