Индивидуално развитие на човешката психика. Велико Търново: Фабер, 2007, 346 с. ISBN 978-954-775-694-6 COBISS.BG-ID 1243140836


Маджаров, Георги (2007) Индивидуално развитие на човешката психика. Велико Търново: Фабер, 2007, 346 с. ISBN 978-954-775-694-6 COBISS.BG-ID 1243140836 Велико Търново


 
  Монография
 
 Издадено
  21811
 Георги Маджаров

1. Абаджиева–Чалъкова, Зоя. Теории за развитието като концептуална основа на социалната работа с младежи с нарушения в личностното поведение. – В: Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика, 2013, 106, Книга Социални дейности. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2013, с.177–200. ISSN 0861–8291, цит на с. 179

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/