“Професор д-р Марга Янкова Георгиева”. – В: Професорите на Великотърновски университет "Св.св.Кирил и Методий", В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий", 2003, с.197.


Гълъбова, Даринка (2003) “Професор д-р Марга Янкова Георгиева”. – В: Професорите на Великотърновски университет "Св.св.Кирил и Методий", В.Търново: Университетско издателство "Св.св.Кирил и Методий", 2003, с.197. В.Търново: Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”


 Проучени са и се представят автобиографични сведения и анализ на научното развитие и учебно-преподавателската дейност на проф. Георгиева. Показва се широко-мащабната дейност на Марга Георгиева като учен, преподавател, колега математик и методик, автор на учебници и други издания.
  Рецензия
  университет, професор, Марга Георгиева, професор хонорис кауза


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Математика

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  2181
 Даринка Гълъбова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/