ЗА НЯКОИ ФРАЗЕОЛОГИЧНИ ЕДИНИЦИ С ЯДРЕН КОМПОНЕНТ „ХЛЯБ“ В СЪПОСТАВИТЕЛЕН АСПЕКТ В БЪЛГАРСКИ, РУСКИ И ГРЪЦКИ ЕЗИК


Авгинова-Николова, Емилия (2018) ЗА НЯКОИ ФРАЗЕОЛОГИЧНИ ЕДИНИЦИ С ЯДРЕН КОМПОНЕНТ „ХЛЯБ“ В СЪПОСТАВИТЕЛЕН АСПЕКТ В БЪЛГАРСКИ, РУСКИ И ГРЪЦКИ ЕЗИК


 Работата представлява опит да се опише наличният емпиричен материал относно концепта хляб, представата за него и отношението към него в трите анализирани от нас езика – български, руски и гръцки. Всички отбелязани от нас фразеологични единици са обединени в семантичното поле на концепта хляб, като ги обособяваме в семантични модели. В по-общ смисъл обединяващ модел според нас е Хлябът - сила, смисъл на живота, основна храна, средство за съществуване, като не пренебрегваме в по-конкретен аспект факта, че в трите езика броят на фразеологизмите във всеки семантичен модел е различен. Направили сме опит да дадем точен (доколкото бе възможно) наш превод на чуждоезиковите фразеологични единици.
  Доклад
 фразеологична единица, хляб, български, руски, гръцки език
 Под печат
  21809
 Емилия Авгинова-Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/