Невродидактика и многоезичие.


Коева, Янка (2018) Невродидактика и многоезичие. В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 319 с., ISBN 978-619-208-168-3, COBISS.BG-ID 1288251620.


 Невродидактиката е съвременна наука, която анализира най-новите изследвания на неврологичните науки, като по този начин допринася за развитието на общата дидактика в теоретико-практически план. Тя интерпретира последните открития за функциите на човешкия мозък и създава дидактико-педагогически концепции за по-ефективен процес на преподаване и учене. Невродидактиката лежи в основата на концепцията за многоезичие и нейното приложение в обучението дава възможност за по-голяма резултатност в процеса на изучаване на езици.
  Монография
 Невродидактика, многоезичие, преподаване, учене


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  21804
 Янка Коева

1. Цитирано във: Великова, Силвия. Academic Listening: Exploring Second Language Lecture Comprehension. – Veliko Tarnovo: IVIS, 2019, p. 53, 286 pp. ISBN 978-619-205-117-4

2. Рецензия на: Dimitrova, Marijka. Neurodidaktik und Mehrsprachigkeit – neue Impulse für den Fremdsprachenunterricht/. - BDV Magazin 2019 (1), pp. 132-134, Print ISSN - 1314-281X COBISS.BG-ID - 1234391012, Немска национална библиотека, Лайпциг: ISSN 1310-6228, Signatur: Z 1998 B 1183

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/