Хомосексуална ориентация при жени и девойки - социалнопедагогически проблеми.


Димитрова, Яна (2018) Хомосексуална ориентация при жени и девойки - социалнопедагогически проблеми. Велико Търново: "Фабер", 2018 152 с. ISBN 978-619-00-0860-6


 Актуалността на монографичното изследване се определя от все още съществуващата в съвременното общество тема „табу“ за хомосексуалната ориентация при жени и девойки. Изследваният в монографията проблем е актуален, както от психологическа, така и от социално-педагогическа гледна точка. Той е свързан със съдбата на значителен брой жени и девойки имащи потребност от социално-педагогическа подкрепа. Въпросът за общественото поведение на жените и девойките с хомосексуална ориентация има място в дейността на образователните, правосъдните, обществените и социалните организации. Изследването разкрива спецификата на съвременната обществена ситуация. Подчертава, че при решаване проблемите на жените и девойките с хомосексуална ориентация е важно да се търсят и използват съвременни модели на работа. В монографичният труд се проследява същността на хомосексуализмът като проблем на психологическата и социално-педагогическата литература. Разглеждат се въпросите свързани с хомосексуализмът при жените, като специално внимание е отделено на моделите на хомосексуално поведение при жените. Очертани са насоките на социално-педагогическите и психологически измерения на женската хомосексуалност. Целта на монографичната разработка е да се проучи теоретично и емпирично проблемът за статуса на жените с хомосексуална ориентация в социалното пространство в контекста на обществените нагласи и да се предложат решения за промяна на стереотипното отношение на обществото, и на тази основа да се създадат услуги за социано-педагогическа подкрепа на жените с цел пълноценна социална интеграция.
  Монография
 хомосексуална ориентация,социалнопедагогическа подкрепа


Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  21794
 Яна Димитрова

2. Цитирано в: Георгиев, Г. Аспекти на социално-педагогическата работа с деца в конфликт със закона. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2019, 186 стр. ISBN: 978-619-205-125-9

1. Георгиев, Г. (2018). Помагало за провеждане на семинарни упражнения по теория и методика на ресоциализацията. Издателство „ИВИС” В.Търново, 152 с. ISBN 978-619-00-0860-6

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/