Хомосексуална ориентация при жени и девойки - социалнопедагогически проблеми.


Димитрова, Яна (2018) Хомосексуална ориентация при жени и девойки - социалнопедагогически проблеми. Велико Търново: "Фабер", 2018 152 с. ISBN 978-619-00-0860-6


 Актуалността на монографичното изследване се определя от все още съществуващата в съвременното общество тема „табу“ за хомосексуалната ориентация при жени и девойки. Изследваният в монографията проблем е актуален, както от психологическа, така и от социално-педагогическа гледна точка. Той е свързан със съдбата на значителен брой жени и девойки имащи потребност от социално-педагогическа подкрепа. Въпросът за общественото поведение на жените и девойките с хомосексуална ориентация има място в дейността на образователните, правосъдните, обществените и социалните организации. Изследването разкрива спецификата на съвременната обществена ситуация. Подчертава, че при решаване проблемите на жените и девойките с хомосексуална ориентация е важно да се търсят и използват съвременни модели на работа. В монографичният труд се проследява същността на хомосексуализмът като проблем на психологическата и социално-педагогическата литература. Разглеждат се въпросите свързани с хомосексуализмът при жените, като специално внимание е отделено на моделите на хомосексуално поведение при жените. Очертани са насоките на социално-педагогическите и психологически измерения на женската хомосексуалност. Целта на монографичната разработка е да се проучи теоретично и емпирично проблемът за статуса на жените с хомосексуална ориентация в социалното пространство в контекста на обществените нагласи и да се предложат решения за промяна на стереотипното отношение на обществото, и на тази основа да се създадат услуги за социано-педагогическа подкрепа на жените с цел пълноценна социална интеграция.
  Монография
 хомосексуална ориентация,социалнопедагогическа подкрепа


Социални, стопански и правни науки Педагогика
Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Education
Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  21794
 Яна Димитрова

1. Георгиев, Г. (2018). Помагало за провеждане на семинарни упражнения по теория и методика на ресоциализацията. Издателство „ИВИС” В.Търново, 152 с. ISBN 978-619-00-0860-6

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/