„Работното място – ключов компонент в творческия процес”


Друмева, Красимира (2017) „Работното място – ключов компонент в творческия процес” Сборник от Международна научна конференцияЧетвърта международна научна конференция по проблемите на цвета и цветознанието за страните от Югоизточна Европа БАЛКАНКОЛОР “ЦВЯТ ВЪВ ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ”, София, с. 36 - 41. ISSN 1313-4884


 Креативността в дизайна е сложна комбинация от талант, интелект и емоционални възприятия, които генерират идеи. С тяхна помощ се откриват важни взаимовръзки между обектите, явленията и процесите, за да се реши проблем или да се създаде ново и уникално произведение с естетическа стойност. Креативността е творчески процес, който въвежда новост в подхода по който до този момент е използван, като внедрява по-добра и ефективна техника, модел или начин на мислене. Свързан e с поемането на големи рискове и ситуации на несигурност по пътя на създаване на иновативните идеи. Затова и често в своята практика дизайнерите изпадат в парадоксална ситуация когато се захванат с нов проект. Конкуренцията изглежда твърде силна, заданието твърде сложно, очакванията твърде големи, а наличната информация твърде много или изобщо липсва. Всички тези аспекти са причина за блокиране на творческата мисъл. Стреса от неизвестното, негативната работна среда и редица разсейващи фактори пречат на иновативното мислене. В тези трудни моменти на творческа криза от голямо значение за осигуряване и насочване на творческия поток е създаването на необходимия комфорт на работното място.
  Доклад
  креативност, работно място, творчески процес, генериране на идеи, въображение, вдъхновение, прозрение, наблюдение, визуализиране, провокация


Хуманитарни науки Изобразително изкуство

Humanities Fine Arts and Visual Arts

 Издадено
  21790
 Красимира Друмева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/